Ana Sayfa Haberler KULÜPLERİMİZE DUYURU
Haberler - 11 Haziran 2020

KULÜPLERİMİZE DUYURU

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına Dair Kanun (”Torba Yasa”) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu (”Kanun”)’ndabir takım değişiklikler yapılmıştır.

Gençlik ve spor Kulüpleri yönetmeliği gereğince dernek statüsünde bulunan Federasyonlarımız ve amatör spor kulüplerimizi bu değişiklikler etkilemektedir.

7226 sayılı torba yasa ile Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikler şu şekildedir;

  • İlk olarak torba yasa ile kanun’un 23.Maddesinde değişiklik yapılarak genel kurulda üyeliğe kabul edilenlerin ve üyelikleri sona erenlerin adını,soyadını,doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlüğü getirilmiştir.Torba yasa ile getirilen değişiklikten önce yönetim kurulu,denetim kurulu ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin bildirilmesi gerekmekteyken işbu torba yasanın yayınlandığı 26.03.2020 tarihinden itibaren dernek üyeliğine yeni kabul edilen kişiler ve dernek üyeliğinden ayrılan kişilerin de bildirilmesi gerekecektir.
  • Bir diğer değişiklik ile Kanun’a ”Ek Madde 2” eklenerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Torba yasa ile getirilen en son ve belki de geçiş hükmü içerdiği en ivedi değişiklik ise kanun’a eklenen geçici maddedir.Buna göre kanun’a Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi başlıklı geçici madde 1 eklenerek derneklerin bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 26 Mart 2020 tarihinden itibaren altı ay içinde,üyeliği devam edenlerin adını,soyadını,doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.İşbu hüküm uyarınca bildirim yüklüğünü yerine getirmeyen yöneticilerine ise kanun’un 32.Maddesini s bendi uyarınca 500,00 TL idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

7226 sayılı torba yasa ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda yapılan işbu değişiklik gerek getirdiği yeni ve zorunlu yükümlülükler ve gerekse de para cezaları ile dernek vasfında tüzel kişiliğe haiz spor kulüpleri açısından önem teşkil etmekte olduğundan değişikliklerin ilimizdeki kulüplerimize duyurulur.

TFF ANKARA İL TEMSİLCİLİĞİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7226                                                    Kabul Tarihi: 25/3/2020

MADDE 21 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi “seçilenler ile üyelerin”  şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “mülkî idare amirliğine” ibaresi “merkezinin bulunduğu dernekler birimine” şeklinde ve “bildiriminin” ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “, 23” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.”

MADDE 23 – 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İşlemlerin elektronik ortamda yapılması

EK MADDE 2 – Bu Kanun ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 24 – 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – Dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi hükmü uygulanır.”